Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 Opdrachtnemer: Pooek Kindercoaching, gevestigd te Wehl, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 74759280, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de
wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door
Opdrachtnemer;
 Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband
houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het
verlenen van diensten is aangegaan.
 Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.


Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte
van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband
houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst
tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van
toepassing zijn.
3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in
beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
2. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en
tarieven. 
3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening
relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een
Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het
ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is
geregeld.   


Artikel 4. Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over
de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor
akkoord zijn ondertekend.
2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien
de mondeling gemaakte afspraken per email of  anderszins langs elektronische weg aan
Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16
jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de
wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de
begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om
de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het
Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke
toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van
het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de
hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het
Kind te begeleiden.
6. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft
voldaan, dan zijn de  gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever
zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere
ouder wordt aangesproken.


Artikel 5. Regels rond afspraken
1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken
tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken

tijdstip en plaats aanwezig is  en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan
wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.
2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet
aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na
het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn
voor Opdrachtnemer.
4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het
Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo
spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur
voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder
gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief
voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten
indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de
Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit
verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke
zorg aan een dierbare.


Artikel 6. Tarieven
1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door
Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de
geldende tarieven.
2. De geldende tarieven staan vermeld op https://www.pooek.nl en worden op verzoek
aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis
van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen
minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.


Artikel 7. Factuur en betaling
1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de
overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na
factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.
2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct
op te schorten.

3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met
het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is
Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de
wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in
het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming
vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4
lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van
Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving
op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer
heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
2. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs-
en beroepsaansprakelijkheid.
3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen
uit  Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor
directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd
vermeerderd met een eventueel eigen risico.
5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het
bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van
een periode van 6 maanden.
6. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid
beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of  grove schuld.


Artikel 10. Klachten en geschillen
1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

2. Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling
en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de
klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager
de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
3. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en
de Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.


Artikel 11. Slotbepalingen
1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen
is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website
van Opdrachtnemer; www.pooek-kindercoach.nl
Privacy verklaring (AVG)
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van
de AVG, is Pooek Kindercoach, gevestigd te Wehl, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 74759280.
Indien ik op mijn website van cookies gebruik maakt, kan dat alleen nadat
uw toestemming is verkregen. Zodra ik mijn website bezoek ontvangt u uitleg over
cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.
Persoonsgegevens
Doel van verwerking
Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens),
met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen
dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u ons uw
persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of anderszins,
dan gebruiken ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te
communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden
de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over
meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik
deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen

dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig
achten. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
Beveiliging
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig mij is. Bij
de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere
verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische
beveiliging te verzekeren, sluiten ik alleen verwerkingsovereenkomsten af die gesloten
zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw
gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf
ik verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden
bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe
hebben. Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij
daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel
voor is.
Bewaartermijnen
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van
de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo
moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens
die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder
contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard
en daarna verwijderd of vernietigd.
Rechten betrokkene
Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan
u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op
inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten
gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.
Klachtenregelement
De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Pooek Kindercoach worden ingediend.
De klacht kan zowel betrekking hebben op het gedrag en/of uitlatingen van een
medewerker en/of op gedragen of  uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht
van Pooek Kindercoach werkzaamheden ten behoeve van cliënten hebben verricht. De
klacht kan worden ingediend door de cliënt, een nabestaande van een de overleden cliënt
dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt.
De klager kan zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris (???nog niet
bekend???), teneinde zich gratis te laten adviseren met betrekking tot het indienen van
een klacht en/of bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of bijstaan bij het
onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Een

klacht wordt zorgvuldig onderzocht en de behandeling van de klacht is gericht op het
bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.
De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de
klacht.
De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van
de klacht, een schriftelijke mededeling van Pooek Kindercoaching waarin met redenen
omkleed is aangegeven welke de beslissing er over en naar aanleiding van de klacht is
genomen en binnen welke termijn eventuele besloten maatregelen  zullen zijn
gerealiseerd.
Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe, naar het oordeel van
Pooek Kindercoach noodzaakt, kan Pooek Kindercoach de in lid 4 genoemde termijn met
maximaal vier weken verlengen; Pooek Kindercoach doet daarvan, voor het verstrijken
van de termijn, schriftelijk mededeling aan de klager en de klachtenfunctionaris.
Indien men zich wendt tot de klachtenfunctionaris zonder dat de klacht is geuit bij Pooek
Kindercoach zal u worden terugverwezen naar Pooek Kindercoach. De
klachtenfunctionaris kan u wel bijstaan of adviseren omtrent het formuleren van een
klacht. Nadat de klacht is ingediend zal de klachtenfunctionaris starten met het
onderzoeken van de klacht en bemiddelen bij een oplossing (waarbij de
klachtenfunctionaris de artikelen 2 en 3 in acht zal nemen).
 De klachtenfunctionaris neemt contact op met beide partijen en past hoor en wederhoor
toe;
 De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de organisatie van de bemiddeling;
 Alle informatie die binnen de bemiddeling wordt uitgewisseld blijft vertrouwelijk, tenzij
daarover andere afspraken worden gemaakt met de betrokkenen;
 De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag maar wel een verslag over de
voortgang van het proces en de gemaakte afspraken;
 Indien door de bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en Pooek
Kindercoaching dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een mail van de
klachtenfunctionaris en aan beide partijen verzonden, die dit vervolgens dienen te
bevestigen;
 Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing wordt bereikt
tussen klager en Pooek Kindercoaching dan verwijst de klachtenfunctionaris de verdere
behandeling van de klacht terug naar Pooek Kindercoach die de klachtenprocedure
afhandelt met inachtneming van het gestelde in artikelen 4 en 5.
 Indien bovengenoemde situatie van toepassing is, zal de klachtenfunctionaris klager
wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere behandeling door Pooek
Kindercoach voor te leggen aan de Geschilleninstantie (Stichting Zorggeschil).